מנהיגות והנעה

מנהיגות היא מעשה שיש בו השפעה על התנהגותם של אנשים אחרים, המטרות יכולות להיות פרטיות, של קבוצה או של ארגון או של כל מען שהוא.

בדיקת יעילות הניהול

יעילות ניהול מתוך משתנים סיבתיים, משתנים מתווכים ומשתנים תוצאתיים.

מכירות

כל מה שרצית לדעת על מכירות. איך מתבצעת מכירה ומהו תהליך שכנוע.

שינוי ארגוני

מרכיבי שינוי היוצרים את השינוי בהתנהגות הקבוצה/ארגון.

מהו אימון

אדם הרוצה להשתפר, לצמוח ולממש יעדים - יכול להיעזר באימון.

יתרונות באימון

אימון גורם למימוש יעדים ולפריצות דרך. הוא מפתח חדשנות ויצירתיות בקרב המתאמן.
 

תקנון אתר

 תקנון ותנאי שימוש באתר http://www.maslol.co.il/.

כללי

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו, אולם על-ידי השימוש והגלישה באתר הינך מסכים לתנאים האמורים. השימוש באתר מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לקבלם ולפעול לפיהם.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס גם לנקבה וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל אפליקציה ו/או שירות שניתן באתר יהיו בכפוף לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים אחרים.

הגשת פרטים אישיים כוזבים באתר אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז -1977. בנוסף, עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל הליך משפטי אזרחי כנגד מי שימסור פרטים כוזבים באתר.

הגדרות

"החברה" – חברת מסלול חכם ייעוץ ארגוני הדרכה ומשאבי אנוש בע"מ, ח.פ 51-256629-0, מרחוב הנדיב 71 הרצליה, המפעילה את אתר האינטרנט הידוע בכתובת: www.maslol.co.il.

"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש.

"המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתבות, מאמרים, מאגרי מידע, שירותי מידע, חברות, משרות, פרסומים, מחירונים וכו'.

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק לחברה. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר הם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה. בנוסף למידע המפורסם באתר, נוסחם של תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות של החברה הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין להעתיקם בכל צורה שהיא ללא אישור מפורש של החברה וכל העושה בהם שימוש פוגע בזכויות היוצרים של החברה.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר.

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה ו/או סריקה, הוצאה לאור, העתקה, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים אחרים) בין בתמורה ובין שלא בתמורה הינם אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.

לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:

כתובת: רחוב הנדיב 71, הרצליה , טל: 09-9582245/7, פקס: 09-9589076.

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל המידע והשרותים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע של המשתמש, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה אלא אם צוין או נקבע באופן מפורש אחרת.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או בבעלותו של צד ג' אחר עפ"י הסכם פרטי שנערך מולו. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:

 • כקישורית (Hyperlink) ;
 • בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם ;
 •  כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר ;
 •  ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה.

אחריות

 • החברה אינה אחראית בשום אופן ו/או צורה לזמינות המשרות אשר פורסמו על ידי מפרסמי המשרה ו/או דורשי המשרה. יצוין, כי כלל המשרות אשר מפורסמות באתר הינם לדרישת מפרסמי המשרות והינם בהתאם למגבלות, מטבע הדברים, בזמן ו/או בכמות.
 • המשרות ו/או השירותים המופיעים באתר מתעדכנים מעת לעת. יודגש, כי לאור העובדה שהאתר הינו דינמי ומעודכן על פי דרישת מפרסמי המשרות ו/או מפרסמים אחרים, תיתכן הימצאותן של משרות אשר אינן אקטואליות עוד ו/או התנאים המופיעים במודעה השתנו. ייתכנו מצבים בהם משרות מסוימות אינן רלוונטיות עוד וכן ייתכנו מצבים בהם לחברה ידוע על משרות פנויות חדשות אשר טרם הועלו לאתר.
 • החברה נוקטת בכל האמצעים המקובלים לאבטחת מידע ושמירת פרטיותם של המשתמשים. יחד עם זאת, החברה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה אשר עלולה לגרום נזק. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו.

הודעת שחרור מאחריות                                      

 • החברה משוחררת בזאת מכל אחריות שהיא, הנובעת מהשימוש באתר והמידע המופיע בו, והיא לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר ובתכנים המצויים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או דורשי הפרסום ו/או דורשי המידע ו/או כל דורש אחר.
 • המשתמש מצהיר כי החברה, שותפיה, סוכניה, עובדיה, נושאי המשרה בה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולא יישאו באחריות כלשהי בגין שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.
 • כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, שותפיה, סוכניה, עובדיה, נושאי המשרהבה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר. כמו כן, המשתמש מצהיר כי בינו לבין החברה לא נוצרו, בעקבות שימושו באתר, כל יחסים עסקיים לרבות יחסי עובד מעביד למעט במקרים בהם נחתמו ו/או סוכמו הסכמים ישירות עם אורגני ו/או מנהלי ו/או כל גוף מוסמך אחר בחברה.
 • החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. החברה לא מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי החברה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 • במסגרת קבלת שירותים, יתכן וידרש המשתמש למסור פרטים נכונים ומדויקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

השימוש באתר

 • המשתמש רשאי לגלוש באתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק כדי לקבל מידע וללמוד על שירותי החברה והנתונים שהחברה בחרה להזין באתר, לרבות כל מידע אודות חברות המבקשות עובדים ו/או שירותי ייעוץ ו/או כל שירותי מידע אחר. המשתמש מתחייב לנהוג באחריות ולקיים את כללי השימוש תוך קיום חוקי המדינה. כל שימוש ב-"תוכן" האתר למטרות לא חוקיות ו/או לשם פלישה לפרטיות של אדם אחר ו/או לשימוש פורנוגרפי ו/או כדי לפגוע בסימן מסחרי ו/או פגיעה בזכויות יוצרים אסור בהחלט.
 • המשתמש מתחייב שלא לנצל את השירותים אותם מציעה החברה לרעה, בין השאר, כדי ליצור באמצעותם חומר בלתי חוקי, חומר הסתה, חומר פורנוגרפי ו/או חומרים אחרים העשויים להעליב ו/או לפגוע בציבור ו/או מהווים פגיעה בזכויות יוצרים או סימנים מסחריים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את כניסתם לאתר של משתמשים המבצעים בו פעילות בלתי רצויה או אסורה וכן לחשוף את פרטי הזיהוי של המשתמש במידה והחברה תידרש לעשות כן בעקבות שימוש של המשתמש באתר לרעה ו/או בניגוד לתנאי השימוש שלעיל ולהלן.
 • המשתמש מצהיר כי הוא בלבד אחראי לשימוש ב-"תוכן" האתר למטרת למידה והכרה על השירותים אותם מקנה החברה ו/או למידה על משרות ו/או כל מידע אחר המצוי באתר.

קישוריות (Hyperlinks)

 • באתר עשויות להימצא קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט, שאינם בבעלות החברה.
 • אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.
 • קישורית לאתר שאינו בבעלות החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת לגבי התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלו. לעניין זה חשיבות גם לגבי מדיניות הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואיננה זהה למדיניות הפרטיות באתר זה - קראו בעיון את מדיניות הפרטיות של האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

מדיניות פרטיות

 • החברה מכירה בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן וכפי שהם מופיעים באתר.
 • החברה רשאית להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בנוגע לשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים עמם נמצאת החברה בקשר, ובכלל זאת אך לא רק באמצעות משלוח דוא"ל ומסרונים -SMS.
 • מדיניות הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות המופיעות באתר. לאתרים אלה עשויה להיות מדיניות פרטיות משלהם, השונה ממדיניות הפרטיות באתר זה. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו (המשתמשים) היטב את מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה איננה מסוגלת לפקח על מדיניות הפרטיות החלה באתרים אחרים ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שתשאירו באתרים אלו.
 • החברה מאפשרת למשתמש לפנות אליה ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או קבלת מידע נוסף ו/או פרסומות, באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעות האתר.

המידע הנאסף

 • עוגיות (cookies)
 • עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי השרת באמצעות הדפדפן שלך על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות הינו מקובל מאוד ומאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

עדכונים ושינויים

 • בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.
 • על ידי השימוש והגלישה באתר המשתמש מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתקנון ובתנאי השימוש בכל עת, ועליו לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בהם מעת לעת. החברה מסירה מעצמה האחריות להודיע לכל משתמש על שינוי ו/או תוספת שנערכו בפרטים אלו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

אחריות ושיפוי

 • החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.
 • היה והפר משתמש תנאי שימוש אלו, תהא החברה זכאית לחשוף את שם המשתמש והפרטים הידועים לחברה אודותיו, מתוקף שימושו באתר, בכל הליך משפטי, גם אם לא יתקבל אצלה צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לה ו/או לשותפיה ו/או לסוכניה ו/או לעובדיה ו/או לנושאי משרה בה ו/או למנהליה ו/או לדירקטורים המכהנים בה ו/או לבעלי המניות בה ו/או למשתמשים אחרים באתר ו/או לעורכי הסקרים ובנוסף, יישא המשתמש באחריות לכל תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין אחר, שיעשו באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים שבו בניגוד לכל דין.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או מתן שירותים למשתמש, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית, באם הפר המשתמש את התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי כי המשתמש ביצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

הדין החל וסמכות שיפוט

 • השימוש באתר, וכל טענה בנוגע לתקנון זה יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לחברה בקשר לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
 • ניתן לפנות למשרד עורכי דין אובוז, טוני ושות' משד' שאול המלך 8, תל אביב, בנוגע לכל עניין הנובע מתקנון זה.
לקוח סמוי
מחפש עובדים
מחפש עבודה
קואצ'ינג